"Доставка чрез поръчка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №8 "Бодра смяна", град Добрич" по особени позиции:

 
Детска градина № 8„ Бодра смяна“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 05.02.2019г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №8 „ Бодра смяна“ гр. Добрич" по обособени позиции .
Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 29.01.2019г.
Получените оферти се отварят на публично заседание на 07.02.2019г. от 15:30 часа в сградата на Детска градина № 8„Бодра смяна“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ул. "Генерал Колев" №13. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.
Електронни документи:
 www.bodra-smyana.com/images/library/File/Образци.rar

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Обява за обществена поръчка(1).pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Приложение 1 Техническа спецификация.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Приложение № 3 Проект на договор храни(1).pdf

 www.bodra-smyana.com/images/library/File/Приложение № 4 Указания за попълване на образци.pdf

 www.bodra-smyana.com/images/library/File/Приложение №2 Информация храни.pdf 

Настоящата обществена поръчка и всички документи и образци от нейното досие са публикувани в профила на купувача на 29 януари 2019 година в 17.10 часа.

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ

www.bodra-smyana.com/images/library/File/CCI01022019_0002.jpg

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ

www.bodra-smyana.com/images/library/File/razisnenie 1.jpg

 

Протокол №2/11.02.2019г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 132/07.02.2019г. на Директора на ДГ № 8 „ Бодра смяна“ за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 8 „ Бодра смяна“ гр. Добрич" по обособени позиции.

 

 

 

 www.bodra-smyana.com/images/library/File/Протокол 2 заличени подписи.pdf
 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В  изпълнение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3, предл. Последно от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам , че на 28.02.2019г. от 17:45 ч. в сградата на Детска градина № 8 „ Бодра смяна“, стая на директора, етаж 2 на адрес: гр. Добрич, ул. „ Генерал Колев“ № 13, Комисия, назначена със Заповед №132/07.02.2019г . за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 8 „ Бодра смяна“ гр. Добрич по обособени позиции, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 5 ” Масла и мазнини“ от предмета на обществената поръчка между класираните на първо място оферти на участниците „ Тръст- 92“ ЕООД и „Варна оборот“ ЕООД.
Провеждането на жребия е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Съобщение жребий сайт.pdf

Протоколи ОП доставка на хранителни продукти- публикувани на 01.03.2019г.

Утвърдени от Възложителя Протокол №1/07.02.2019г., Протокол №2/07.02.2019г., Протокол №3/25.02.2019г.  и Протокол № 4/28.02.2019г. от работата на комисия, назначена със Заповед № 132/07.02.2019г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 18 „ Бодра смяна“ гр. Добрич по обособени позиции”.

Електронни документи:

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Протокол № 1 храни 8 зал(2).pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Протокол № 2 храни 8 зал.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Протокол № 3 храни 8 зал.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Протокол № 4 храни 8 зал.pdf

 СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ”Месо и месни продукти“ от предмета на обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 8 „ Бодра смяна“ гр. Добрич

www.bodra-smyana.com/images/library/File/съобщение за сайт.pdf

Протокол от провеждане на публичен жребий  - 25 март 2019 година

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Протокол от провеждане на публичен жребий 25032019.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/protokol 2 sait 25 03 2019 godina.pdf

 

 

Договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 8 „Бодра смяна“ по обособени позиции- публикувано на 17 април 2019 година

Електронни документи:

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 3.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 4.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 5.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 6.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 7.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 8.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 9.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 10.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 11.pdf

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 12.pdf

 

www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 1.pdf

 

 www.bodra-smyana.com/images/library/File/Договор ОП 2.pdf

|

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?

Анонимни потребители: 5

В колко часа си ляга вашето дете?

 •  20:00 - 21:00 часа
 •  21:00 - 22:00 часа
 •  22:00 - 23:00 часа
 •  след 23:00 часа
 •  няма определен час
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 157 votes

Какво спортува вашето дете?

 •  футбол
 •  волейбол
 •  тенис
 •  лека атлетика
 •  баскетбол
 •  гимнастика
 •  друг спорт
 •  не спортува
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 90 votes

Какво обича да прави вашето дете?

 •  да пее
 •  да спортува
 •  да рисува
 •  да гледа телевизия
 •  да му четат приказки
 •  да се разхожда
 •  друго
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 93 votes